CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Chỉ dẫn soạn thảo

định dạng nhập liệu:
 • Filtered HTML:
  • Địa chỉ trang web và địa chỉ thư điện tử sẽ tự động được chuyển thành liên kết.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

   This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

   For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

   Diễn tả thẻNội dung nhậpNội dung hiển thị
   Các neo được sử dụng để tạo liên kết đến những trang khác.<a href="https://po.agu.edu.vn">Phòng Quản Trị Thiết Bị</a>Phòng Quản Trị Thiết Bị
   Nhấn mạnh<em>Nhấn mạnh</em>Nhấn mạnh
   Đậm<strong>Đậm</strong>Đậm
   Trích dẫn<cite>Trích dẫn</cite>Trích dẫn
   Nội dung viết bằng đoạn mã được sử dụng để hiển thị mã nguồn lập trình.<code>Mã nguồn</code>Mã nguồn
   Unordered list - use the <li> to begin each list item<ul> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ul>
   • First item
   • Second item
   Ordered list - use the <li> to begin each list item<ol> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ol>
   1. First item
   2. Second item
   Definition lists are similar to other HTML lists. <dl> begins the definition list, <dt> begins the definition term and <dd> begins the definition description.<dl> <dt>First term</dt> <dd>First definition</dd> <dt>Second term</dt> <dd>Second definition</dd> </dl>
   First term
   First definition
   Second term
   Second definition

   Most unusual characters can be directly entered without any problems.

   If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

   Diễn tả ký tựNội dung nhậpNội dung hiển thị
   Dấu và&amp;&
   Dấu lớn hơn&gt;>
   Dấu bé hơn&lt;<
   Dấu nháy kép&quot;"
  • Dòng và đoạn văn bản sẽ tự động được nhận diện. Ngắt dòng <br />, bắt đầu đoạn văn bản <p> và kết thúc đoạn văn bản </p> sẽ tự động được chèn vào. Nếu đoạn văn bản không được nhận diện chỉ đơn giản cần thêm vào một vài dòng trắng.
 • Full HTML:
  • Địa chỉ trang web và địa chỉ thư điện tử sẽ tự động được chuyển thành liên kết.
  • Dòng và đoạn văn bản sẽ tự động được nhận diện. Ngắt dòng <br />, bắt đầu đoạn văn bản <p> và kết thúc đoạn văn bản </p> sẽ tự động được chèn vào. Nếu đoạn văn bản không được nhận diện chỉ đơn giản cần thêm vào một vài dòng trắng.