CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Khối giảng đường

 Khu vực giảng đường với tổng diện tích ~ 6.217 m2 bao gồm 07 giảng đường được bố trí nhu sau: