CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt của CCVC và HSSV của Trường.
  • Kiểm tra việc sử dụng và bảo trì các thiết bị và cơ sở vật chất trong toàn Trường.

Nhiệm vụ

  • Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, cơ sở vật chất đồ dùng phục vụ trong việc dạy và học phục vụ kịp thời yêu cầu của các đơn vị thuộc Trường.
  • Thực hiện mua sắm, đề xuất trang bị, quản lý toàn bộ tài sản và theo dõi việc sử dụng tại các đơn vị.
  • Hàng năm thực hiện công tác kiểm kê tài sản theo quy định của Bộ Tài chính và đề xuất thanh lý tài sản (nếu có).
  • Thực hiện việc duy tu bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất, phòng học, giảng đường, trạm trại và hệ thống hạ tầng theo quy mô được duyệt, kịp thời giải quyết những đề xuất các Khoa và các Phòng chức năng trong phục vụ giảng dạy và học tập.
  • Sửa chữa các thiết bị máy móc hỗ trợ giảng dạy và học tập. Tổ chức mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ thực tập, thực nghiệm phục vụ giảng dạy các khoa, bộ môn trực thuộc và công tác văn phòng của các đơn vị thuộc Trường.
  • Đảm bảo y tế, vệ sinh môi trường trong toàn trường kể cả khu nhà ở của giảng viên tại Trường.
  • Đáp ứng yêu cầu điện, nước, âm thanh, phòng học và giảng đường phục vụ hội thảo, hội họp và giảng dạy học tập.
  • Tham gia hội đồng thanh lý tài sản và phân phối nhà ở theo quy định.