CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Các khối lớp học

Có 04 khối nhà với tổng diện tích sàn ~5.197 m2 được bố trí như sau:

- Khối nhà A: 35 Phòng (Chi tiết)

- Khối nhà B: 35 Phòng (Chi tiết)

- Khối nhà C: 48 Phòng  (Chi tiết)

- Khối nhà D: 41 Phòng (Chi tiết)