CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

QUY TRÌNH – BIỂU MẪU

 Căn cứ vào thông báo số 07/TB-QTTB ký ngày 14 tháng 09 năm 2018, xin thông tin đến các đơn vị về quy trình tiếp nhận vào phản hổi thông tin đề xuất từ các đơn vị.