CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Nâng cấp trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu của trường đang tiến hành nâng cấp các hạng mục:

- Hệ thống UPS (Đã thực hiện)

- Hệ thống máy chủ và lưu trữ (Đã thực hiện)

- Một phần hệ thống core network (Đã thực hiện)