CHÍNH TRỰC - TẬN TÂM - SÁNG TẠO

Đề nghị mua sắm, trang bị mới, bảo hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất

- Thời gian tiếp nhận: Từ thứ hai đến thứ năm

- Nơi tiếp nhận: Văn phòng QTTB tầng 3 khối Hiệu bộ

- Người tiếp nhận: Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung (ĐT: 0296.256565 (1389) - DĐ: 0918.920447)

- Biểu mẩu đề nghị:

+ Đề nghị mua sắm

+ Đề nghị sửa chữa

+ Đề nghị bảo trì